วันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การแต่ีงกลอนสุภาพ วันสุนทรภู่ 2554

รางวัลชนะเลิศ  การแต่งกลอนสุภาพ  ระดับปวส.

                                 เรื่อง  ประชาธิปไตยในวันนี้
3  กรกฎาเชิญมาเลือก ส.ส.               อย่ารีรอเลือกคนดีและคนเก่ง
คนซื่อสัตย์นักพัฒนาเป็นกนเอง        ให้ช่วยเร่งพัฒนาประเทศไทย
ประชาธิปไตยไทยในวันนี้                  ยังต้องการคนที่ดีช่วยแก้ไข
ให้ชีวิตได้กินอยู่ดำเนินไป                  โปรดช่วยกันออกไปเลือกตั้งเอย
โดย  นางสาวภาสิตา  ส่วนเสน่ห์  แผนกวิชาการบัญชี  (543บช.2)  ระดับ  ปวส.1

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 1  ระดับ  ปวส. 
                             
                                เรื่อง  การเลือกตั้ง ส.ส.
การเลือกตั้งของไทยในวันนี้             ต้องพากันเลือกคนดีเป็น ส.ส.
ร่วมใจกันใช้สิทธิ์ไม่รั้งรอ                  เพื่อชุมชนได้ ส.ส.  นักพัฒนา
ขอเชิญชวนชาวไทยไปเลือกตั้ง       3 กรกฎายังรอทุกคนหนา
เลือกคนดี  คนเก่งเข้าสภา               เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เจริญ
โดย  นางสาวจิราพร  ศรีโชค  แผนกวิชาการตลาด  (543กต.1)  ระดับ  ปวส.1

รางวัลรองชนะเลิศ  อันดับ 2  ระดับ  ปวส.
                                 
                                  เรื่อง  เลือกตั้ง  54  เลือกคนดีเข้าสภา
การเลือกตั้งดังเลือกคนมานำหน้า         มาพัฒนาประเทศไทยให้สดใส
คนที่ยึดหลักประชาธิปไตย                    คนที่พาชุมชนไทยให้รุ่งเรือง
เลือกคนดี  คนเก่ง  คนซื่อสัตย์              เพื่อยึดหยัดยุติธรรมไม่แดงเหลือง
คนที่ยอมทุ่มเทเพื่อบ้านเมือง                ไม่ขุ่นเคืองหากคนไทยใจพอเพียง
โดย  นายจักรกฤษณ์  กวนด้วง  แผนกวิชาโยธา  (543ยธ.1)  ระดับ  ปวส.
                                         

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น